หน้าหลัก ชีวประวัติ หนังสือและเทป ฐานิโยธรรม วัดป่าสาลวัน บูรพาจารย์เจดีย์ ลิงค์เวบศาสนา เกี่ยวกับเวบไซต์นี้
จุดมุ่งหมายของเวบไซต์นี้
เวบไซต์หลวงพ่อพุธทำขึ้นด้วยจุดม่งหมายดังนี้
๑. เป็นศูนย์กลางรวบรวมชีวประวัติ, ข้อมูล และผลงานด้านธรรมะของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
๒. เป็นกระบอกเสียง ในการกระจายข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดป่าสาลวัน

นโยบายของเวบไซต์นี้
ผู้จัดทำมีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อพุธ ฐานิโย จึงได้ทำเวบไซต์นี้เพื่อเผยแพร่ธรรมะของท่าน
ท่านผู้ใดประสงค์จะคัดลอกหรือพิมพ์ทุกอย่างของเวบไซต์นี้เพื่อเป็นธรรมทาน โปรดทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาต หากทำเพื่อจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์

ผู้จัดทำเวบไซต์
Webmaster : นายวิโรจน์ จงขวัญยืน
   ที่ปรึกษา : พระครูชัยเขตคณานุรักษ์ (รองเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน)
       ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
         ผู้เอื้อเฟื้อด้านข้อมูล : พระอาจารย์มหาธีรนาถ อคฺคธีโร (เจ้าอาวาสวัดป่าภูผาสูง)
       นายพิพัฒน์ ปัญจนันท
            นายตรีภพ ศรีสมุทร

กลับหน้าหลัก