หน้าหลัก ชีวประวัติ หนังสือและเทป ฐานิโยธรรม วัดป่าสาลวัน บูรพาจารย์เจดีย์ ลิงค์เวบศาสนา เกี่ยวกับเวบไซต์นี้
บูรพาจารย์เจดีย์
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
เจดีย์แห่งพระกรรมฐาน

บุญฤทธิ์ บุญญานุภาพ แห่งการสัมมาปฏิบัติของพระสงฆ์สาวก ผู้มีความพากเพียรพยายามเดินตามพระพุทธเจ้าอันเป็นแบบฉบับของกรรมฐาน ที่ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนเป็นตำนานกล่าวขานถึงความกล้าแกร่งแห่งใจ ที่มีกำลังธรรมเป็นธงชัย แม้ท้ายที่สุดแห่งชีวิตท่านจะได้ธรรมะไปครองด้วยใจที่บริสุทธิ์ แต่นั้น ยังไม่เพียงพอต่อการสรรเสริญเจริญคุณสำหรับพระสาวกผู้ผ่านห้วงโอฆสงสาร จนกลายมาเป็น พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา
บัดนี้ บูรพาจารย์เจดีย์ เจดีย์แห่งพระกรรมฐาน ผู้เป็นอาจารย์ต้นแบบแห่งพระสัมมาปฏิบัติในยุคปัจจุบัน มี หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทฺตโต หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เจดีย์ของพระอริยสงฆ์เหล่านี้ควรที่จะได้สร้างตั้งตระหง่านในประเทศที่ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งชาวพุทธซึ่งเป็นอารยชนที่มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่มีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับ พระพุทธศาสนามาแต่โบราณกาล
เจดีย์แห่งพระกรรมฐานนี้ จึงควรเป็นเจดีย์แห่งความศรัทธาที่มหาชนทั้งหลายได้พร้อมใจกันสถาปนาขึ้นมา มิใช่สร้างขึ้นเพื่อปัจเจกชน หรือด้วยกำลังศรัทธาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หากเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยที่ยิ่งใหญ่เกินเปรียบ
อนุสรณ์สถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จะกลายเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ชั้นเอก อันแสดงถึงความบริสุทธิ์และจะเป็นศูนย์รวมของผู้รักสันติสุขทั้งหลายจะได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมและศึกษาพระธรรมคำสอน พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม ทรัพยากรมนุษย์ พร้อมทั้งจะเป็นที่วิญญูชนทั้งหลายพึงมาแสวงหาสัจจะแห่งชีวิตที่พระตถาคตเจ้าทรงประกาศท้าทาย เพื่อมุ่งสู่บรมสุขอันยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยม
บุษบกบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุบูรพาจารย์ หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทฺตโต และอัฐิธาตุหลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าสาลวัน ซึ่งจะนำไปบรรจุในบูรพาจารย์เจดีย์ พร้อมกับอัฐิธาตุของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
กลับหน้าก่อนนี้ หน้าถัดไป