หน้าแรก
พระพุทธเจ้า
เสียงธรรมบรรยาย
(เว็บบอร์ด) forum
สารบัญเว็บไทย
คำสอนหลวงพ่อพุธ
รวมรูปภาพ
Guestbook

ยกกรไหว้แด่ไทยราชันย์

ห้วงเวลานี้เป็นเทศกาลอันเป็นมหามงคลยิ่งของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ เพราะเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระผู้เป็นหลักชัย ธงชัย ฉัตรชัย และประทีปชัยของคนไทยทั้งประเทศ พระมหาราชเจ้าผู้ทรงอุทิศพระองค์ตลอดทั้งพระชนม์ชีพ “เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ดังที่ได้ทรงปฏิญาณไว้ในพระปฐมบรมราชโองการเมื่อครั้งขึ้นเสวยราชย์

ดังนั้นห้วงเวลานี้จึงขอเว้นไม่กล่าวถึงเรื่องการเมืองสักวันสองวัน แต่จะขอเชิญชวนเพื่อนร่วมชาติทั้งประเทศไม่ว่าเชื้อชาติ ศาสนา และมาตุภูมิไหน ได้พร้อมเพรียงน้ำใจกันถวายความจงรักภักดี ถวายราชสดุดีแด่องค์พระมหาราชเจ้าของชาวไทย

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาติบ้านเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คนไทยทั้งประเทศ และเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพี่น้องผองไทย
ห้วงเทศกาลมหามงคลสมัยนี้จึงเป็นห้วงเวลาที่คนไทยทั้งประเทศจะต้องยุติหรือเลิกคิดถึงความเป็นฝักฝ่าย ความเป็นพวกพ้อง ความเป็นรุ่น หรือความเป็นพรรคนั้น พวกนี้ ไว้เป็นการชั่วคราว

แล้วหันมาสามัคคีรวมใจชาวไทยให้เป็นหนึ่งตั้งแต่เหนือจรดใต้ ตั้งแต่ตะวันออกจรดตะวันตก ตั้งแต่เด็กตัวเล็ก ๆ ไปจนถึงคนเฒ่าคนแก่ ตั้งแต่ผู้ยากไร้ไปจนถึงผู้มั่งคั่ง ตั้งแต่ผู้ที่เดินตามท้องถนนไปจนถึงผู้ที่มีอำนาจในบ้านเมือง

ไม่มีความสุขใจไหนเทียบได้ในน้ำพระราชหฤทัยของพระมหาราชเจ้าพระองค์นี้ เท่ากับความที่ได้เห็นคนไทยมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความรักใคร่สมานฉันท์และร่วมกันทำให้บ้านเมืองสงบเย็นเป็นปกติสุข

บ้านเมืองบอบช้ำมามาก ความแตกแยกยังมีอยู่มาก ความขัดแย้งรุนแรงก็ยังมีอยู่ และยังมีเวลาที่จะว่ากล่าวกัน ดังนั้นห้วงวันเวลาเช่นนี้จึงเป็นห้วงเวลาที่คนไทยจะต้องยอมเสียสละลด ละ เลิกความเห็นแก่ตัว แล้วพร้อมเพรียงกันทำให้พระผู้เป็นพ่อของแผ่นดินทรงมีความสุขพระทัยในมหามงคลสมัยเช่นนี้

ใครที่คิดกวนน้ำให้ขุ่น ใครที่คิดก่อเหตุไม่สงบสุขขึ้นในบ้านเมือง ใครที่คิดทำให้เกิดความสับสนในบ้านเมือง จึงชอบที่จะหยุดยั้งรั้งพักเรื่องเหล่านี้ไว้ในห้วงมหามงคลสมัยนี้

เรารู้ดีว่าคนเรามีความเห็นต่างกัน ยึดมั่นถือมั่นต่างกัน แต่ที่เห็นเหมือนกันและยึดมั่นเหมือนกันก็คือความจงรักภักดีที่ทุกคนมีต่อพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้

กว่า 60 ปีแล้วที่ทรงอุทิศพระองค์โดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยากพระวรกายใด ๆ ด้วยพระเมตตาคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อเราท่านทั้งปวง ทรงกระทำการทุกสิ่งทุกประการเพื่อความร่มเย็น เพื่อความสงบสุข และเพื่อความเจริญก้าวหน้าของอาณาประชาราษฎรและบ้านเมือง

ทรงมีพระคุณล้นฟ้ามหาสมุทรปกเกล้าปกกระหม่อมอาณาประชาราษฎรและสมณะชีพราหมณ์ทั้งปวง

มหามงคลสมัยเช่นนี้จึงเป็นมงคลอย่างยิ่งสำหรับทุกชีวิตในแผ่นดินนี้ที่จะได้ร่วมกันพร้อมเพรียงน้ำใจกันถวายราชสักการะด้วยปฏิบัติบูชา เป็นสักการะบูชาแด่พระองค์ท่าน

ร่วมกันทำความสงบสุขให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง ร่วมกันสร้างสามัคคีธรรมขึ้นในบ้านเมือง

เราทั้งปวงถวายราชสักการะด้วยประการฉะนี้แล้ว ย่อมบังเกิดความสุขในพระ ทัย ย่อมบังเกิดความปิติในพระทัย และย่อมเป็นกำลังพระทัยให้พระองค์ท่านที่จะทรงปกปักษ์รักษาแผ่นดิน ปกปักษ์รักษาพวกเราทุกคนให้มีความร่มเย็นเป็นสุขสืบไป

รอยยิ้มจากพระพักตร์ที่คนไทยทุกคนได้เห็นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 ยังคงติดตาตรึงใจและทำให้คนไทยเป็นสุขทุกหย่อมหญ้าไม่มีวันเวลาที่จะลืมเลือนได้

ในมหามงคลสมัยนี้ เมื่อคนไทยทุกคนพร้อมเพรียงน้ำใจกันถวายราชสักการะด้วยปฏิบัติบูชาเยี่ยงนี้แล้ว คอยดูกันให้ดีเถิดในมหามงคลสมัยนี้คนไทยก็จะได้เห็นรอยยิ้มในพระพักตร์ของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง

อันพระมหากษัตริย์นั้นทรงดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรม ทรงดำรงอยู่ในภาวะที่เหนืออคติทั้งปวง อำนาจแห่งโลกธรรมไม่อาจกล้ำกรายพระทัยพระองค์ท่านเป็นอันขาด

ทรงดำรงอยู่ในพรหมวิหารธรรมอย่างสม่ำเสมอดังที่มีคำกล่าวว่าทรงมีปกติสถิตอยู่ในพรหมวิหาร ในขณะที่พระจิตก็สถิตอยู่ในอานาปานสติวิหารเป็นปกติ

รอยยิ้มจากพระพักตร์ของพระองค์ท่านปรากฏขึ้นในคราวใด ท้องฟ้าก็แจ่มใส ร่มใบพฤกษาทั่วพระราชอาณาจักรก็พลิ้วปลิวไสว พระพายก็เป็นใจโชยแผ่ว ๆ ให้เย็นกายเย็นใจถ้วนทั่ว

เป็นความสุขใจของอาณาประชาราษฎร์ยิ่งกว่าความสุขในวิถีปกติ

หลายปีที่ผ่านมาเหตุการณ์บ้านเมืองไม่เป็นปกติสุข ความทุกข์ร้อน ความวิตกกังวลหม่นหมองแผ่ปกคลุมสยามประเทศนี้

มีหรือที่จะไม่กระทบพระองค์ท่าน แต่เพราะภูมิธรรมอันสูงล้ำอันดำรงอยู่ในพระองค์ จึงไม่ทรงแสดงพระอาการใดให้ปรากฏ แม้กระนั้นอาณาประชาราษฎรผู้เป็นพสกนิกรที่มีความจงรักภักดีย่อมพึงคิดพึงรู้พึงตระหนักได้

มหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้ เป็นปีที่พิเศษปีหนึ่งที่เมฆหมอกอันดำครึ้มซึ่งแผ่ปกคลุมสยามประเทศได้ผ่านพ้นไปแล้ว ความเบาใจ ความสบายใจ ก็กล้ำกรายเข้ามาเยือนในหัวใจของคนไทยทุกคน

นั่นเกิดแต่น้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และทุกครั้งที่ชาติบ้านเมืองตกอยู่ในห้วงวิกฤตและทำให้อาณาประชาราษฎรทั้งปวงไม่เป็นสุข ก็ไม่มีครั้งไหนเลยที่พระองค์จะทรงทอดทิ้งประเทศชาติและประชาชนของพระองค์

การกอบกู้ฟื้นฟูชาติได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เบิกอนาคตอันสงบสุขร่มเย็นให้กับบ้านเมืองแล้ว

เหตุนี้มหามงคลสมัยนี้จึงเป็นโอกาสอันดียิ่งของคนไทยทุกคนที่จะได้พร้อมเพรียงน้ำใจกันถวายความจงรักภักดี ถวายราชสักการะด้วยความสามัคคีกลมเกลียว ด้วยการทำให้บ้านเมืองกลับสู่ความปกติสุขและความสงบสุข

อานิสงส์แห่งกุศลธรรมนี้ไม่หนีหายไปไหน ย่อมย้อนกลับมาสู่คนไทยทุกคนให้ถึงซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขโดยถ้วนหน้ากัน

จึงขอเชิญชวนเพื่อนผองพี่น้องไทยได้น้อมใจเปล่งความให้กึกก้องในหัวใจของทุกผู้คนอีกครั้งหนึ่งว่า

“จะขอเป็นลาดพระบาทถวาย จะพลีกายใจภักดิ์สมัครมั่น จะเป็นข้าในองค์พระทรงธรรม์ ทุกคืนวันภักดีไม่มีคลาย”.


ไปข้างบน