หน้าแรก
พระพุทธเจ้า
เสียงธรรมบรรยาย
(เว็บบอร์ด) forum
สารบัญเว็บไทย
คำสอนหลวงพ่อพุธ
รวมรูปภาพ
Guestbook

จากอินเดียสู่นครสวรรค์ ‘ศรีพุทธคยา’ เจดีย์ ‘เฉลิมพระกียรติ’

เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งสำหรับประเทศไทย เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 และเนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พสกนิกรไทยได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติ” ขึ้นอย่างต่อเนื่อง...

และการสร้าง “เจดีย์ศรีพุทธคยา” ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการ

ทั้งนี้ โครงการนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงรับเป็นองค์ประธานอุปถัมภ์ โดยมี พระเทพโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม เจ้าคณะเขตดุสิต พระครูวิจิตรสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ เป็นประธานและรองประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่ง “เจดีย์ศรีพุทธคยา” เป็นการจำลองเจดีย์พุทธคยาจากเมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย มาสร้างไว้ ณ ยอดเขาโพธิสัตว์ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ องค์เจดีย์จำลองย่อขนาดให้มีความสูง 28 เมตร เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า 28 องค์

เจดีย์ศรีพุทธคยาจะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมทรงกรวย ฐานเจดีย์กว้าง 16 x 20 เมตร ยอดเจดีย์เป็นทรงระฆังคว่ำ ประดับด้วยลวดลายปูนปั้น จะเป็นที่ “ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ” และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวพุทธ ด้านบนเป็นฉัตรสำริด 7 ชั้น มียอดดอกบัวบาน อันหมายถึงจุดหลุดพ้นจากสงสารวัฏและความทุกข์

ภายในองค์เจดีย์จะมี 3 ชั้น ชั้นล่างประดิษฐาน พระพุทธเมตตาสันติภาพ เนื้อสำริดขนาดหน้าตักกว้าง 89 นิ้ว สูง 4.19 เมตร สร้างถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2550, ชั้นที่สองเป็นที่ประดิษฐาน พระศรีอริยเมตไตรยศรีศากยสิงห์ ขนาดหน้าตักกว้าง 109 นิ้ว สูง 4 เมตร สร้างถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ และชั้นที่สามได้จำลอง พระคันธกุฎี ที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาไว้ โดยผู้ที่จะขึ้นสักการะพระคันธกุฎีจะต้องรับสัจจะว่าจะถือศีลบริสุทธิ์อย่างน้อย 1 ข้อ เพื่อเป็นธรรมบูชา

“เพื่อแสดงความจงรักภักดี, เพื่อรับกระแสแห่งการเคารพนับถือยกย่องบูชาพระพุทธศาสนา-วันวิสาขโลก, เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มีโอกาสรับกระแสแห่งการยกย่องบูชาสถาบันพระพุทธศาสนา, เพื่อเสริมสิริมงคลแห่งชีวิตอุทิศต่อพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะสูงสุด และที่สำคัญ...เพื่อฉลองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสนองพระบรมราโชวาทในการรู้รักสามัคคีเพื่อความมั่นคงสืบไป” ... สุมนา อภินรเศรษฐ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการหารายได้สมทบทุนสร้าง “เจดีย์ศรีพุทธคยา” ระบุ


ไปข้างบน