หน้าแรก
พระพุทธเจ้า
เสียงธรรมบรรยาย
(เว็บบอร์ด) forum
สารบัญเว็บไทย
คำสอนหลวงพ่อพุธ
รวมรูปภาพ
Guestbook

ปชช.กว่าร้อยละ 97 ต้องการนายกฯใหม่ที่ซื่อสัตย์ - หลัง คปค.ยึดอำนาจ


เอแบคโพลล์ เผยผลสำรวจประชาชนกว่าร้อยละ 90 รู้สึกว่าทหารเป็นที่พึ่ง หลังการยึดอำนาจ และเชื่อว่า ความรักความสามัคคีของคนในชาติจะดีขึ้น สำหรับผลสำรวจคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีคนใหม่ เกือบร้อยละ 100 ต้องการคนที่ซื่อสัตย์สุจริต รองลงมาคือกล้าคิดตัดสินใจ

วันนี้ (24 ก.ย.) ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “ความคิดเชิงประเมินผลของประชาชนต่อสังคมไทยและคุณลักษณะของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่ประชาชนต้องการ : กรณีศึกษาประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” จำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 1,550 ตัวอย่าง ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 22–23 กันยายน 2549 ประเด็นสำคัญที่ค้นพบจากการสำรวจมีดังนี้

เมื่อคณะผู้วิจัยได้สอบถามตัวอย่างถึงการติดตามข่าวสถานการณ์การเมือง ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมานั้น ผลสำรวจพบว่าตัวอย่างร้อยละ 98.8 ระบุติดตามข่าว ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 1.2 เท่านั้นที่ระบุไม่ได้ติดตาม

เมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนเวลาเห็นทหารออกมาประจำการตามสถานที่ต่างๆ หลังการยึดอำนาจจากรัฐบาลชุดก่อน โดยผู้ตอบระบุได้มากกว่า 1 ความรู้สึก พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.1 รู้สึกว่าทหารเป็นที่พึ่งได้ รองลงมา คือ ร้อยละ 89.1 รู้สึกปลอดภัย ร้อยละ 87 รู้สึกทหารเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ร้อยละ 82.6 รู้สึกอบอุ่น อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 24.9 รู้สึกกังวล ร้อยละ 20.5 รู้สึกไม่สะดวก ร้อยละ 19.7 รู้สึกตกใจ ร้อยละ 7.6 รู้สึกไม่ชอบ และร้อยละ 6.5 รู้สึกกลัว

ประเด็นที่น่าพิจารณา คือ ความคิดเห็นเชิงประเมินผลของประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้านต่างๆ ภายหลังคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ยึดอำนาจจากรัฐบาลชุดก่อน พบว่า ด้านความรักความสามัคคีของคนในชาติ ร้อยละ 57.5 คิดว่าจะดีขึ้น ร้อยละ 25.6 คิดว่าจะดีเหมือนเดิม ร้อยละ 12.4 คิดว่าจะแย่หมือนเดิม และร้อยละ 4.5 เท่านั้นคิดว่าจะแย่ลง

ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ร้อยละ 48 คิดว่าจะดีขึ้น ร้อยละ 31.9 คิดว่าจะดีเหมือนเดิม ร้อยละ 15.1 คิดว่าจะแย่เหมือนเดิม และร้อยละ 5 คิดว่าจะแย่ลง ด้านความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ (กฎแห่งกรรม) ร้อยละ 46.6 คิดว่าจะดีขึ้น ร้อยละ 30.5 คิดว่าจะดีเหมือนเดิม ร้อยละ 15.5 คิดว่าจะแย่เหมือนเดิม และร้อยละ 7.4 คิดว่าจะแย่ลง ด้านความโปร่งใสทางการเมือง ร้อยละ 45.5 คิดว่าจะดีขึ้น ร้อยละ 18.9 คิดว่าจะดีเหมือนเดิม ร้อยละ 24 คิดว่าจะแย่เหมือนเดิม และร้อยละ 11.6 คิดว่าจะแย่ลง

ด้านความมีอิสระเสรีของคนไทย ร้อยละ 42.3 คิดว่าจะดีขึ้น ร้อยละ 39.2 คิดว่าจะดีเหมือนเดิม ร้อยละ 12.1 คิดว่าจะแย่เหมือนเดิม และร้อยละ 6.4 คิดว่าจะแย่ลง ด้านความยุติธรรมทางสังคมไม่เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 36.4 คิดว่าจะดีขึ้น ร้อยละ 38 คิดว่าจะดีเหมือนเดิม ร้อยละ 20.4 คิดว่าจะแย่เหมือนเดิม และร้อยละ 5.2 คิดว่าจะแย่ลง ด้านความซื่อสัตย์ของนักการเมือง ร้อยละ 34.5 คิดว่าจะดีขึ้น ร้อยละ 20.4 คิดว่าจะดีเหมือนเดิม ร้อยละ 30.3 คิดว่าจะแย่เหมือนเดิม และร้อยละ 14.8 คิดว่าจะแย่ลง

เมื่อสอบถามถึงคุณลักษณะของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีที่ประชาชนต้องการ พบว่าเกือบร้อยละร้อยหรือร้อยละ 97.6 ต้องการคนที่ซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 97.1 ต้องการคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจ ร้อยละ 97 ต้องการคนที่อดทน ร้อยละ 96.9 ต้องการคนที่เสียสละ ร้อยละ 96.6 ต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถทุกด้านของประเทศ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และปัญหาสังคม เป็นต้น ร้อยละ 95.6 ต้องการคนที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ร้อยละ 92.5 ต้องการคนที่สุภาพอ่อนโยน ร้อยละ 91.2 ต้องการคนที่ทุ่มเททำงานหนัก ร้อยละ 91 ต้องการคนที่มีผลงานเด่นชัดเจน และร้อยละ 24 ต้องการคนที่สำเร็จทางธุรกิจ ความร่ำรวย


ไปข้างบน