ภาพภายนอกบูรพาจารย์เจดีย์
ณ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
airview jadee1 jadee2 jadee3
airview.jpg jadee1.jpg jadee2.jpg jadee3.jpg

 

     ในพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อพุธ ฐานิโย วันนั้น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับพลโท สนั่น มะเริงสิทธิ์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง
เป็นแม่ทัพภาคที่ ๒ ขณะนั้น "ได้คิดที่จะสร้างอนุสรณ์ให้เป็นที่ระลึกถึงหลวงพ่อฯ อย่าง
ไรบ้าง" พลโท สนั่น มะเริงสิทธิ์ ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลว่า "ข้าพระพุทธเจ้า
จะได้ปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด (นายโยธิน เมธชนัน) หลวงพ่อเจ้าคุณพระ
ธรรมโสภณตลอดจนศิษยานุศิษย์ ทำการรวบรวมศรัทธาร่วมกัน เพื่อจะสร้างเจดีย์เป็น
อนุสรณ์ให้ระลึกถึงหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ตลอดไป"
      หลังจากพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ผ่านไปแล้ว คณะศิษย์ได้
จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันหลายครั้ง เพื่อจะสร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ให้
หลวงพ่อฯ ในการปรึกษาหารือนั้น มีศิษย์บางท่านให้ข้อคิดว่าหลวงพ่อฯ เคยปรารภ
ไว้ว่าจะไม่สร้างอะไรให้เป็นที่ระลึกแก่ตนเอง ถ้าจะทำก็จะสร้างถวายแก่บูรพาจารย์
ของท่านเท่านั้น ดังนั้น มติที่ประชุมคณะกรรมการทุกฝ่ายทั้งพระสงฆ์และคฤหัส 
จึงเห็นพ้องกันว่า สมควรสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุอัฐิธาตุของครูอาจารย์ของหลวงพ่อฯ
รวมทั้งนำอัฐิธาตุของหลวงพ่อฯมาบรรจุประดิษฐาน ให้ประชาชนที่เคารพนับถือ
ได้มากราบไหว้ บูชาสืบไป ที่ประชุมมีมติให้ตั้งชื่อว่า "บูรพาจารย์เจดีย์" ซึ่งหมายถึง
เจดีย์ที่สร้างถวาย ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย นั่นเอง

กลับหน้าหลัก