หน้าหลัก ชีวประวัติ หนังสือและเทป ฐานิโยธรรม วัดป่าสาลวัน บูรพาจารย์เจดีย์ ลิงค์เวบศาสนา เกี่ยวกับเวบไซต์นี้
ประวัติหลวงพ่อจาก ฐานิยตฺเถรวตฺถุ  ฐานิยตฺเถรวตฺถุ

  เป็นหนังสือชีวประวัติและปฏิปทาที่สมบูรณ์ของพระราชสังวรญาณ   (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา
สำหรับใช้ในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อพุธ
ผู้เรียบเรียง : พระอาจารย์มหาธีรนาถ อคฺคธีโร เจ้าอาวาสวัดป่าภูผาสูง

รูปภาพหลวงพ่อ
  รูปภาพหลวงพ่อ

งานพระราชทานเพลิงศพ  งานพระราชทานเพลิงศพ

   สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วย
   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมารเสด็จพระราชทาน
   เพลิงศพหลวงพ่อพุธ ฐานิโย เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓

มอบธรรม นำพร
พระพุทโธ
เกร็ดธรรมหลวงพ่อพุธ
บูรพาจารย์สายพระป่า
สุดยอดพระเครื่อง
รักให้ถูกเป็นลูกหลวงพ่อ
พุทธสาวิกา
พระอาจารย์เล่าให้ฟัง
ธรรมะถามหลวงพ่อพุธ
ประสบการณ์การปฏิบัติธรรม