หน้าหลัก ชีวประวัติ หนังสือและเทป ฐานิโยธรรม วัดป่าสาลวัน บูรพาจารย์เจดีย์ ลิงค์เวบศาสนา เกี่ยวกับเวบไซต์นี้
ท่านสามารถ download ฐานิยตฺเถรวตฺถุ
Acrobat Reader ได้ฟรีที่นี่ สารบัญ
คำนำ
หมายเหตุ ชาติภูมิ
๑. มีรูปภาพหลายรูปถูกตัดออก หลวงพ่อเล่าประวัติว่า (๑)
จากไฟล์ *.pdf เนื่องจากรูปมี หลวงพ่อเล่าประวัติว่า (๒)
ขนาดใหญ่ แต่ผมได้นำไปใส่ไว้ใน หลวงพ่อเล่าประวัติว่า (๓)
ส่วนรูปภาพหลวงพ่อแทน หลวงพ่อเล่าประวัติว่า (๔)
๒. หลังจากเรียกไฟล์ประวัติแล้ว หลวงพ่อเล่าประวัติว่า (๕)
ท่านสามารถกดปุ่ม Save เพื่อ หลวงพ่อเล่าประวัติว่า (๖)
บันทึกไฟล์ *.pdf ลงฮาร์ดดิสก์ หลวงพ่อเล่าประวัติว่า (๗)
เอาไว้อ่านภายหลังได้ หลวงพ่อเล่าประวัติว่า (๘)
พรรษาที่ ๑-๒ (๑)
พรรษาที่ ๑-๒ (๒)
พรรษาที่ ๓-๕ (๑)
พรรษาที่ ๓-๕ (๒)
พรรษาที่ ๓-๕ (๓)
พรรษาที่ ๖
พรรษาที่ ๗-๑๒
พรรษาที่ ๑๓-๒๖ (๑)
พรรษาที่ ๑๓-๒๖ (๒)
พรรษาที่ ๒๗-๒๘
พรรษาที่ ๒๙-๔๓, ๔๕-๔๖, ๕๐ (๑)
พรรษาที่ ๒๙-๔๓, ๔๕-๔๖, ๕๐ (๒)
พรรษาที่ ๒๙-๔๓, ๔๕-๔๖, ๕๐ (๓)
พรรษาที่ ๒๙-๔๓, ๔๕-๔๖, ๕๐ (๔)
พรรษาที่ ๒๙-๔๓, ๔๕-๔๖, ๕๐ (๕)
พรรษาที่ ๒๙-๔๓, ๔๕-๔๖, ๕๐ (๖)
พรรษาที่ ๒๙-๔๓, ๔๕-๔๖, ๕๐ (๗)
พรรษาที่ ๒๙-๔๓, ๔๕-๔๖, ๕๐ (๘)
พรรษาที่ ๔๗-๔๘ (๑)
พรรษาที่ ๔๗-๔๘ (๒)
พรรษาที่ ๔๗-๔๘ (๓)
พรรษาที่ ๔๗-๔๘ (๔)
พรรษาที่ ๔๙, ๕๑-๕๔ (๑)
พรรษาที่ ๔๙, ๕๑-๕๔ (๒)
พรรษาที่ ๔๙, ๕๑-๕๔ (๓)
พรรษาที่ ๕๕-๕๗ (๑)
พรรษาที่ ๕๕-๕๗ (๒)
พรรษาที่ ๕๕-๕๗ (๓)
พรรษาที่ ๕๕-๕๗ (๔)
พรรษาที่ ๕๕-๕๗ (๕)

มอบธรรม นำพร
พระพุทโธ
เกร็ดธรรมหลวงพ่อพุธ
บูรพาจารย์สายพระป่า
สุดยอดพระเครื่อง
รักให้ถูกเป็นลูกหลวงพ่อ
พุทธสาวิกา
พระอาจารย์เล่าให้ฟัง
ธรรมะถามหลวงพ่อพุธ